09111854538-09029392121
telegram instagram
65
 • اجاره ویلا در آستارا (شهری)

  اجاره ویلا در آستارا (شهری)

 • قیمت از: 80000 تومان
  • مساحت: 400 متر مربع
  • زیربنا: از 16~30 متر مربع
  • طبقات: 3 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 3 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 6 نفر
64
 • اجاره ویلا در تالش (شهری)

  اجاره ویلا در تالش (شهری)

 • قیمت از: 300000 تومان
  • مساحت: 1000 متر مربع
  • زیربنا: 110 متر مربع
  • طبقات: - طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
63
 • اجاره ویلا در لیسار (شهری)

  اجاره ویلا در لیسار (شهری)

 • قیمت از: 250000 تومان
  • مساحت: 900 متر مربع
  • زیربنا: 300 متر مربع
  • طبقات: 3 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 6 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 20 نفر
62
 • اجاره ویلا در گردنه حیران (ییلاقی)

  اجاره ویلا در گردنه حیران (ییلاقی)

 • قیمت از: 320000 تومان
  • مساحت: 1000 متر مربع
  • زیربنا: 120 متر مربع
  • طبقات: 2 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
61
 • اجاره ویلا در گردنه حیران (ییلاقی)

  اجاره ویلا در گردنه حیران (ییلاقی)

 • قیمت از: 500000 تومان
  • مساحت: 570 متر مربع
  • زیربنا: 120 متر مربع
  • طبقات: - طبقه
  • حداقل ظرفیت: 3 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 6 نفر
60
 • اجاره ویلا در تالش (ییلاقی)

  اجاره ویلا در تالش (ییلاقی)

 • قیمت از: 170000 تومان
  • مساحت: 300 متر مربع
  • زیربنا: 100 متر مربع
  • طبقات: 1 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
59
 • اجاره ویلا در گردنه حیران (ییلاقی)

  اجاره ویلا در گردنه حیران (ییلاقی)

 • قیمت از: 1500000 تومان
  • مساحت: 3000 متر مربع
  • زیربنا: 250 متر مربع
  • طبقات: 2 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 20 نفر
58
 • اجاره ویلا در تالش (ییلاقی)

  اجاره ویلا در تالش (ییلاقی)

 • قیمت از: 200000 تومان
  • مساحت: 2000 متر مربع
  • زیربنا: 130 متر مربع
  • طبقات: 1 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 10 نفر
57
 • اجاره ویلا در تالش (شهری)

  اجاره ویلا در تالش (شهری)

 • قیمت از: 130000 تومان
  • مساحت: 85 متر مربع
  • زیربنا: 100 متر مربع
  • طبقات: 1 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 2 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 6 نفر
56
 • اجاره ویلا در تالش (جنگلی)

  اجاره ویلا در تالش (جنگلی)

 • قیمت از: 200000 تومان
  • مساحت: 1000 متر مربع
  • زیربنا: 70 متر مربع
  • طبقات: - طبقه
  • حداقل ظرفیت: 2 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
55
 • اجاره ویلا در تالش (جنگلی)

  اجاره ویلا در تالش (جنگلی)

 • قیمت از: 200000 تومان
  • مساحت: 300 متر مربع
  • زیربنا: 170 متر مربع
  • طبقات: 2 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 10 نفر
54
 • اجاره ویلا در تالش (ساحلی)

  اجاره ویلا در تالش (ساحلی)

 • قیمت از: 170000 تومان
  • مساحت: 800 متر مربع
  • زیربنا: 120 متر مربع
  • طبقات: - طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 10 نفر
53
 • اجاره ویلا در تالش (ساحلی)

  اجاره ویلا در تالش (ساحلی)

 • قیمت از: 170000 تومان
  • مساحت: 1200 متر مربع
  • زیربنا: 120 متر مربع
  • طبقات: - طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 10 نفر
52
 • اجاره ویلا در تالش (روستایی)

  اجاره ویلا در تالش (روستایی)

 • قیمت از: 200000 تومان
  • مساحت: 800 متر مربع
  • زیربنا: 120 متر مربع
  • طبقات: - طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
51
 • اجاره ویلا در تالش (ییلاقی)

  اجاره ویلا در تالش (ییلاقی)

 • قیمت از: 200000 تومان
  • مساحت: 200 متر مربع
  • زیربنا: 120 متر مربع
  • طبقات: - طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 10 نفر
50
 • اجاره ویلا در تالش (ییلاقی)

  اجاره ویلا در تالش (ییلاقی)

 • قیمت از: 350000 تومان
  • مساحت: 10000 متر مربع
  • زیربنا: 120 متر مربع
  • طبقات: 2 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 10 نفر
49
 • اجاره ویلا در تالش (ساحلی)

  اجاره ویلا در تالش (ساحلی)

 • قیمت از: 200000 تومان
  • مساحت: 500 متر مربع
  • زیربنا: 120 متر مربع
  • طبقات: - طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
48
 • اجاره ویلا در تالش (ییلاقی)

  اجاره ویلا در تالش (ییلاقی)

 • قیمت از: 250000 تومان
  • مساحت: 1500 متر مربع
  • زیربنا: 140 متر مربع
  • طبقات: 1 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 2 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر


ویلاسیس چیست؟

ویلاسیس با هدف اجارۀ ویلا در تالش و در راستای توسعۀ گردشگری در شمال کشور و به خصوص در این منطقۀ زیبا و توریسی اقدام به بستن قرارداد با اشخاصی نموده که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام به اجارۀ ویلا و سوئیت به هم میهنان عزیزمان می کنند.
ویلاسیس توجه شما را به این نکته جلب می کند که قیمت های اماکنی که در این سایت آگهی شده است بر اساس قیمتی است که در سنوات گذشته آن مکان ها بر مبنای همین قیمت ها به مسافران عزیز اجاره داده شده است و مبتنی بر توافقات صورت گرفته بین مالکان و مسافران و نیز مبتنی بر کیفیت خدمات ارائه شده می باشد.
لذا ویلاسیس دخل و تصرفی در قیمت های اعلام شده ندارد ولی سعی ما بر این است تا مالکان تا حد امکان قیمت خود را در جهت جلب رضایت مشتریان کاهش دهند؛ تا بدین سان مسافران عزیز بیشتری بتوانند از پتانسیل موجود در تالش بهره مند شوند.