telegram instagram
27
 • اجاره ویلای روستایی-هشتپر

 • قیمت از: 300000 تومان
  • مساحت: 2000 متر مربع
  • زیربنا: 120 متر مربع
  • طبقات: 1 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
26
 • اجاره ویلای جنگلی-هشتپر

 • قیمت از: 200000 تومان
  • مساحت: 1000 متر مربع
  • زیربنا: 100 متر مربع
  • طبقات: 1 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
25
 • اجاره ویلای ساحلی-هشتپر

 • قیمت از: 150000 تومان
  • مساحت: 1000 متر مربع
  • زیربنا: 110 متر مربع
  • طبقات: 2 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
24
 • اجاره ویلای ساحلی-هشتپر

 • قیمت از: 200000 تومان
  • مساحت: 4000 متر مربع
  • زیربنا: 120 متر مربع
  • طبقات: 1 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
23
 • اجاره ویلای ساحلی-هشتپر

 • قیمت از: 150000 تومان
  • مساحت: 90 متر مربع
  • زیربنا: 150 متر مربع
  • طبقات: 2 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
22
 • اجاره ویلای ساحلی-هشتپر

 • قیمت از: 350000 تومان
  • مساحت: 2000 متر مربع
  • زیربنا: 200 متر مربع
  • طبقات: 1 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
21
 • اجاره ویلای ساحلی-هشتپر

 • قیمت از: 250000 تومان
  • مساحت: 1500 متر مربع
  • زیربنا: 200 متر مربع
  • طبقات: 1 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
20
 • اجاره ویلای شهری-هشتپر

 • قیمت از: 130000 تومان
  • مساحت: 250 متر مربع
  • زیربنا: 100 متر مربع
  • طبقات: 0 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
19
 • اجاره ویلای ییلاقی-هشتپر

 • قیمت از: 120000 تومان
  • مساحت: 1000 متر مربع
  • زیربنا: 75 متر مربع
  • طبقات: 0 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 6 نفر
18
 • اجاره ویلای ساحلی-تکی تازه آباد

 • قیمت از: 150000 تومان
  • مساحت: 4000 متر مربع
  • زیربنا: 200 متر مربع
  • طبقات: 0 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
17
 • اجاره ویلای شهری-هشتپر

 • قیمت از: 150000 تومان
  • مساحت: 500 متر مربع
  • زیربنا: 110 متر مربع
  • طبقات: 0 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
16
 • اجاره ویلای شهری-هشتپر

 • قیمت از: 120000 تومان
  • مساحت: 2000 متر مربع
  • زیربنا: 90 متر مربع
  • طبقات: 0 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 6 نفر
15
 • اجاره ویلای شهری-هشتپر

 • قیمت از: 100000 تومان
  • مساحت: 500 متر مربع
  • زیربنا: 70 متر مربع
  • طبقات: 1 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 6 نفر
14
 • اجاره ویلای ساحلی-هشتپر

 • قیمت از: 200000 تومان
  • مساحت: 280 متر مربع
  • زیربنا: 110 متر مربع
  • طبقات: 1 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
13
 • اجاره ویلای ساحلی-هشتپر

 • قیمت از: 200000 تومان
  • مساحت: 280 متر مربع
  • زیربنا: 110 متر مربع
  • طبقات: 0 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر
12
 • اجاره ویلای ساحلی-هشتپر

 • قیمت از: 120000 تومان
  • مساحت: 150 متر مربع
  • زیربنا: 70 متر مربع
  • طبقات: 0 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 6 نفر
11
 • اجاره ویلای شهری-هشتپر

 • قیمت از: 100000 تومان
  • مساحت: 500 متر مربع
  • زیربنا: 60 متر مربع
  • طبقات: 0 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 4 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 6 نفر
10
 • اجاره ویلای شهری-هشتپر

 • قیمت از: 120000 تومان
  • مساحت: 500 متر مربع
  • زیربنا: 130 متر مربع
  • طبقات: 0 طبقه
  • حداقل ظرفیت: 5 نفر
  • حداکثر ظرفیت: 8 نفر


ویلاسیس چیست؟

در سال های اخیر با رشد تکنولوژی های مرتبط با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی این علوم جای پای خود را در صنعت توریسم باز کرده اند. سایت ویلاسیس در همین راستا و با هدف توسعۀ گردشگری در شمال کشور و در منطقۀ زیبا و توریستی تالش اقدام به بستن قرارداد با اشخاصی نموده که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام به ارائۀ مسافرکاشانه به هم میهنان عزیزمان می کنند.
ویلاسیس توجه شما را به این نکته جلب می کند که قیمت های اماکنی که در این سایت آگهی شده است بر اساس قیمتی است که در سنوات گذشته آن مکان ها بر مبنای همین قیمت ها به مسافران عزیز اجاره داده شده است و مبتنی بر توافقات صورت گرفته بین مالکان و مسافران و نیز مبتنی بر کیفیت خدمات ارائه شده می باشد.
لذا ویلاسیس دخل و تصرفی در قیمت های اعلام شده ندارد ولی سعی ما بر این است تا مالکان تا حد امکان قیمت خود را در جهت جلب رضایت مشتریان کاهش دهند؛ تا بدین سان مسافران عزیز بیشتری بتوانند از پتانسیل موجود در تالش بهره مند شوند.